โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ ณ หมู่ 20 บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ ณ หมู่ 20 บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองด้านเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการ

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา