โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่องการใช้เครื่องมือคุณภาพในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่องการใช้เครื่องมือคุณภาพในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาในงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้ลองปฏิบัติในการนำข้อมูลจริงและชิ้นงานจริงมาวิเคราะห์ปัญหา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา