โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) สำหรับสายวิชาการ

วันนี้ (5 เม.ย. 65) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) สำหรับสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต และการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา