โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในงานเขียนแบบ

วันที่ 7-11 เมษายน ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในงานเขียนแบบ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา