โครงการบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางการศึกษา บัณฑิต และแรงงาน

วันนี้ (9 พ.ค. 65) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางการศึกษา บัณฑิต และแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings กิจกรรมย่อย : การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องมือแขนกลอัตโนมัติ ในงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอส ชอร์ช จำกัด ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา