โครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ในภาคทฤษฎี

วันที่ 14-15 พ.ค. 65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ส่งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ในภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันอาชีวะศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร อบรมแบบออนไซต์ ณ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา