ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

วันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระ อาทิ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2564 (ครั้งที่ 6), พิจารณาการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา