จัดทำร่างแผนพันธกิจ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

วันนี้ (6 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา และตัวแทนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดทำร่างแผนพันธกิจ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา