โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Smart iTech)

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Smart iTech) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา