โครงการพัฒนาทักษะ soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

(10 มิ.ย. 65) อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม ,อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี,เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านสวนป่า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต เพื่อสำรวจบริบทของชุมชนและเก็บข้อมูลด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา