พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอารีนา ชูสุวรรณชัย ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ระหว่าง หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย โดยมีอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา