ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565 โดย อาจารย์เมธี พรมศิลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการ ในหัวข้อ พิจารณา ดังนี้- แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 – ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) ประจำปีการศึกษา 2565โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา