โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล”

ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากร ในหัวข้อการอบรม – การใช้งาน App Sheet ในการพัฒนา Application Mobile – การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของ Google Data Studio – การบริหารข้อมูลด้วย Airtable – การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Canva ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา