ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวาระ อาทิ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, (ร่าง) แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา