ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

วันนี้ (30 มิ.ย. 65) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์พี่เลี้ยง ดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดร.ราชู พันธ์ฉลาด อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมิน
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา