โครงการปฐมนิเทศบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันนี้ (1 ก.ค. 65) เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยนางสาววรรณวิภา แสงเทศ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมเข้าร่วมเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมว.อว. พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหารของ อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG จำนวน 68,350 คน

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา