สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันนี้ (15 ก.ค. 65) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ เป็นประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธ์ุ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา