สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันนี้ (15 ก.ค. 65) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่งเป็นประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย เป็นกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ZOOM Cloud Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา