โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (17 ก.ค. 65) อาจารย์กาหลง บัวนาค ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระเจ้าไท ฐานสมฺปนฺโน🙏🙏เจ้าอาวาสวัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล) มาร่วมปาฐกถาธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับผู้นำ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโบสถ์ดินเผา เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุุงศิลปวัฒนธรรม ความรู้รักสามัคคี ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา