โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันนี้ ( 18 ก.ค. 65) เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานคณบดี (สายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา