สัมมนาปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX)” หลักสูตร : การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR)

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX)” หลักสูตร : การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report: PR) โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา