โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน Robotics and Automation Series หัวข้อเรื่อง การใช้งาน ROS (Robot Operating System) ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน Robotics and Automation Series หัวข้อเรื่อง การใช้งาน ROS (Robot Operating System) ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

รูปภาพเพิ่มเติม

เปลี่ยนภาษา