คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ แผนความต้องการงบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2563-2566, การจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ 2563, การจัดทำงบประมาณบุรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลััยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา #ครั้งที่2 #บางคล้า

เปลี่ยนภาษา