โครงการ “พัฒนาทักษะ Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 อาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “พัฒนาทักษะ Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ณ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการสำรวจบริบทพื้นที่ชุมชน เป้าหมาย ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและกิจกรรมกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม (Social Engineer) โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในวันนี้ด้วย ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้ฝึกทักษะการเป็นนักคิด นักออกแบบ นักสื่อสาร นักประสานงาน และนวัตกร โดยใช้เครื่องมือ นาฬิกาชีวิต และ Time Line พัฒนาการ ในการสังเคราะห์ปัญหาของชุมชน และร่วมกันหาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมที่จะสามารถนำมาแก้ปัญหาให้กับชุมชนต่อไปได้

รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เปลี่ยนภาษา