ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. นายพิรุณ ฉลานุวัฒน์ 2. นายสิทธิโชค บุญเสริฐ 3. นายธนกฤต สีกล่อม 4.นายสุริยา ชนะภูมิ 5. นายปวรย์ดวิศ มุกขุนทด ผู้ควบคุมทีม 1.อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี 2. อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติด้าน PLC หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ในวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา