#KM – เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 6/3/62

#KM – เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 6/3/62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -14.00 น. คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้นำแกนหลักในการจัดการความรู้ ในหัวข้อการจัดการความรู้ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก” จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน ณ ประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #KM

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-515-458

เปลี่ยนภาษา