ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริการชุมชน โดยนำเสนอความก้าวหน้าของชุมชน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ประสานงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการลงพื้นที่สำรวจบริการชุมชน โดยนำเสนอความก้าวหน้าของชุมชน ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 เรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เวลา 8.30 เป็นต้นไป #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ประชุม #เสนอควาก้าวหน้า #บริการชุมชน #ยุทธศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.038-568191
โทรสาร.038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา