เมื่อวันที่ (20 มี.ค. 62) เวลา 9.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เข้าร่วมอบรมการเขียนข่าว การถ่ายภาพ การนำเสนอข่าวสาร การผลิตสื่อ

เมื่อวันที่ (20 มี.ค. 62) เวลา 9.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เข้าร่วมอบรมการเขียนข่าว การถ่ายภาพ การนำเสนอข่าวสาร การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนข่าว การถ่ายภาพ การนำเสนอข่าวสาร การผลิตสื่อ infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน มีความรู้และทักษะในการเขียนข่าว การถ่ายภาพ การนำเสนอข่าวสาร การผลิตสื่อ infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ มีผู้รับการอบรมในครั้งนี้มากกว่า 30 คน โดยมีนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-810-337

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา