เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค 62 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นายวิทยา ต่อติด และนางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน)

เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค 62 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นายวิทยา ต่อติด และนางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน) โดยมี อ.กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ เป็นที่ปรึกษา นำเสนอผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ระบบสารสนเทศอาจารย์” ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งผลงานได้รับรางวัล “Good paper”

#สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Good paper

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568191

เปลี่ยนภาษา