เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค 62 งานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้าง ทักษะ

เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค 62 งานวิชาการคณะเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา