บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2562

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

เปลี่ยนภาษา