เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เทศบาลตำบลดอนเกาะกา โดยกิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดแก่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฎิบัติการและการอภิปรายกลุ่มการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการยึดอายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ณ เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-568191 
โทรสาร 038-568191 

เปลี่ยนภาษา