สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับงานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับงานบริการวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา