การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (6 ก.พ 63) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระอาทิ กำกับ ติมตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF), รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออก (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) กำกับ ติดตามข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558, แนวปฏิบัติงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา