เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด

วันนี้ (12 ก.พ 63) ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประยุทธ อินแบน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ 038-568191-2
โทรสาร 038-568191-2

เปลี่ยนภาษา