บันทึกความร่วมมือ MOU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์และเฟิร์มแวร์” วันที่ 4-5 ก.พ 63

เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมการพัฒนาหุ่นยนต์และเฟิร์มแวร์” ณ โรงเรียนอรัญประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางสเต็มศึกษา และเป็นพื้นฐานความรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา