สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS EXCEL

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS EXCEL ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า (7 – 8 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา