สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) ณ ห้อง 1032 และ 10410 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า (7-8 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา