อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ทำการนัดตัวแทนชุมชนหมู่บ้านท่าคาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป ณ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รอบที่ 3 ตามโครงการศึกษาข้อมูลระดับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (11 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา