อาจารย์ กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ พานักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM2020)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM2020) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

เปลี่ยนภาษา