อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

thapana@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th

ดร.วีระพล ทับทิมดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

weerapol@techno.rru.ac.th

ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

phumiphat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ลัคนา เพิ่มพูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

lukkana@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : thapana@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก  :  วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
 การศึกษาระดับปริญญาโท    :  วศ.ม. วศิวกรรมไฟฟ้า
 การศึกษาระดับปริญญาตรี    :  วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม 
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก  :  ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี             การศึกษาระดับปริญญาโท     :  ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม               การศึกษาระดับปริญญาตรี    :  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.วีระพล ทับทิมดี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : weerapol@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาเอก : ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ   การศึกษาระดับปริญญาโท   :  วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม
 การศึกษาระดับปริญญาตรี   :  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : phumiphat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.นิวเคลียร์เทคโนโลยี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ลัคนา เพิ่มพูล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : lukkana@techno.rru.ac.th
 การศึกษาระดับปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์การศึกษา   การศึกษาระดับปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สถานะ : ทำงานปกติ