งานยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 63

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

1. โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer)

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลแปลงเกษตร

ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

ในพื้นที่ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท้องถิ่น

โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท้องถิ่น ด้วยการแปรรูปขบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ สู่มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางสวน อําเภอบางคล้า, องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ, องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต, องค์การบริการส่วนตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น และเทศบาลตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปลี่ยนภาษา