ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

● เดิมเปิดสอนเป็นรายวิชางานช่าง เพื่อฝึกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา นำไปสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

● เมื่อสถาปนาวิทยาลัยครู ในปีพุทธศักราช 2513 รายวิชางานช่าง จัดเป็นวิชาโท เรียกว่า วิชาโทหัตถศึกษา เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

● เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จัดให้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

● ปีพุทธศักราช 2527 เริ่มผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

● ปีพุทธศักราช 2538 เริ่มโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และวิชาเซรามิกส์

● ปีพุทธศักราช 2542 สถาปนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จนถึงปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปลี่ยนภาษา