งานยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 64

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

1. โครงการสร้างและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการสร้างและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลดอนเกาะกา   อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนภาษา