ประกันคุณภาพ

เรื่องดาวน์โหลด
คู่มือประกันคุณภาพ

รายงาน

เรื่องดาวน์โหลด
1.หน้าปก
2.คำนำ
3.สารบัญ
4.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
5.ส่วนที่ 1ส่วนนำ
6.ส่วนที่2ผลการประเมิณตัวเอง
7.สรุปผลก่อนการประเมินตัวเอง
เรื่องดาวน์โหลด
01 SAR Techno 59 ปก คำนำ สารบัญ
02 SAR Techno 59 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
03 SAR Techno 59 ส่วนที่ 2 ส่วนประเมินตนเอง
04 SAR Techno 59 ส่วนที่ 3
เรื่องดาวน์โหลด
01 SAR Techno 58 ปก คำนำ สารบัญ
02 SAR Techno 58 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
03 SAR Techno 58 ส่วนที่ 2 ส่วนประเมินตนเอง_ปรับใหม่ตาม CHE
04 SAR Techno 58 ส่วนที่ 3 คณะ
ปกหน้า
ปกหลัง

เปลี่ยนภาษา