หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. (หลักสูตรปริญญาโท) (วท.ม.)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Master of Science Program in Industrial Management

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการศึกษาเป้นสองแผนคือแผนก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมีรายละเอียดดังนีิ้ คือ แผนก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษาราชวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างดังนี้

แผนก แบบ ก

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 •   วิชาบังคับ      21    หน่วยกิต
 •   วิชาเลือก        3    หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์

 • วิทยานิพนธ์      12    หน่วยกิต

3. วิชาเสริม 1 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

 • วิชาเสริม  1 วิชา  ไม่นับหน่วยกิต

แผนก แบบ ข เป็นแผนกการศึกษาที่เน้าการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้านอิสระ 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างดังนี้

1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 • วิชาบังคับ     21     หน่วยกิต
 • วิชาเลือก       9    หน่วยกิต

2 การค้นคว้าอิสระ

 • ค้นคว้าอิสระ    6    หน่วยกิต

3 วิชาเสริม 1 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

 • วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

 1. นักจัดการอุตสาหกรรม
 2. หัวหน้างาน/ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม
 3. เจ้าของสถานประกอบการ
 4. นักวิชาการในองค์การภาครัฐและเอกชน
 5. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
เปลี่ยนภาษา