คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา
คณบดี


ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น

004 (1)


อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

11zon_cropped (1)


อาจารย์กาหลง บัวนาค
รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา