คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี


ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองคณบดีวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น


อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์กาหลง บัวนาค

รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา