คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา