คณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการอำนวยการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์บรรพจน์ มีสา


รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล

ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์

ประธานสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์

ประธานสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม (ป.โท)

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา