คณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้บริหารสาขา


ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง
ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์
ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ


ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

อาจารย์ประยุทธ อินแบน
ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
ประธานสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปลี่ยนภาษา