คณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี
ประธานกรรมการ

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

รองคณบดี
รองประธานกรรมการ

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดี
กรรมการ

รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

กรรมการ

ผศ.ดร.ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์

กรรมการ

ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย

กรรมการ

นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด

กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

กรรมการ

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

กรรมการ

อาจายย์ ดร.สุทธิดา การะเวก

กรรมการ

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

กรรมการ

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

เลขานุการ

นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา