อาจารย์เมธี พรมศิลา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

กรรมการ

นายร่มไทร ทิพยเศวต

กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

กรรมการ

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

กรรมการ

อาจายย์ ดร.สุทธิดา การะเวก

กรรมการ

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

กรรมการ

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

เลขานุการ

นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา