คณะกรรมการประจำคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา
ประธานกรรมการ
คณบดี

ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์
รองประธานกรรมการ
ผู้แทนรองคณบดี

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
กรรมการ
ผู้แทนรองคณบดี

รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

กรรมการ
ผู้แทนประจำสาขาวิชา

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

กรรมการ
ผู้แทนประจำสาขาวิชา

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์

กรรมการ
ผู้แทนประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์

ดร.สุทธิดา การะเวก

กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์


นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์
เลขานุการนางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา