แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิชาการดาวน์โหลด PDF/DOCX 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบขออนุมัติสอนชดเชย
แบบฟอร์มใบส่งเกรดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มใบแจ้งผลการแก้เกรด I
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มขอสอนแทน
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับอาจารย์
ขออนุญาตใช้รถราชการ
ตารางเปรียบเทียบค่าพาหนะ
แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
บันทึกข้อความ ส่งเกรดล่าช้า
แบบขอขยายเวลาการศึกษา
แบบขออนุมัติสอน ชดเชย (ภาคปกติ)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน-ห้องเรียน-ผู้สอน
แบบรายงานผลการศึกษา
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มงานการเงินดาวน์โหลด 
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ
Krungthai Corporate Online
แบบฟอร์มเบิกไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษโดยจ่ายค่าบรรยาย
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารนักศึกษา
แบบฟอร์ม บก.111
แบบฟอร์มทั่วไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องหน่วยงานอาคารสถานที่ (ในเมือง)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องบัณฑิตวิทยาลัย (ในเมือง)
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บางคล้า
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษ
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบแจ้งซ่อม(เมือง)
ใบแจ้งซ่อม (บางคล้า)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการอาคาร 10 (บางคล้า)
แบบฟอร์มการลาดาวน์โหลด
ใบลาอุปสมบท
ใบลาป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร เกิน 5 วัน
ใบลาป่วย กิจส่วนตัวคลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อน เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อนไม่เกิน 5 วัน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ


แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
คำสั่งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ
บันทึกข้อความ แจ้งความต้องการในการใช้พัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง-เช่า

แบบฟอร์มทุนวิจัย/ทุนสนับสนุน

ทุนภายในดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม มรร-1ด
แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภทชุดโครงการ
แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภททุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย
คำชี้แจง แบบ มรร-1ด
แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของอาจารย์
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้า ภายใน
ฟอร์ม รายงานการใช้เงิน ทั้งโครงการ
แบบฟอร์มตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย
คู่มือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบเสนอโครงการ FRMU 60
แบบเสนอโครงการ FRMUแบบเสนอโครงการ FRMU
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน-สมนาคุณ เกี่ยวกับการวิจัยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มขอรับค่าสมนาคุณนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มการยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
สำหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินดาวน์โหลด
แบบ ว-1ดไม่มีข้อมูล
คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ดไม่มีข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินวิจัย
แผนการดำเนินการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้า วช.
รายงานการใช้เงินงวดที่ 1
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ
ตัวอย่างบทความวิจัย
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คำชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ
งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
สำหรับทุนวิจัย สกอ.ดาวน์โหลด
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัย 50 แห่ง
แผนการดำเนินการวิจัย
รายงานความก้าวหน้า
รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ
แนวทางจัดทำรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 9
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.ดาวน์โหลด
ปก
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6

ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติดาวน์โหลด
1/2565
2/2564
1/2564
2/2563
1/2563
2/2562
1/2562
2/2561
1/2561
2/2560
1/2560
2/2559
1/2559
2/2558
1/2558
ภาคพิเศษดาวน์โหลด
1/2565
3/2564
2/2564
1/2564
3/2563


2/2563

1/2563
3/2562
2/2562
1/2562
3/2561
2/2561
1/2561
3/2560
2/2560
1/2560
3/2559
2/2559
1/2559
3/2558 (สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่)
3/2558 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้)
2/2558
1/2558
ระเบียบ ข้อร้องเรียน ประกาศดาวน์โหลด
หลักดกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ
คู่มือ/เอกสารสำหรับอาจารย์ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
คู่มืออาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณดาวน์โหลด
ประกาศ-ก.พ.อ._2550
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรบุคลากร
จรรยาบรรณ_2551
แบบฟอร์ม มคอ (TQF)ดาวน์โหลด 
มคอ.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
มคอ.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)
มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

วิธีใส่ฟอนต์ด้วยตัวเอง

คลิกไดรฟ์ C
หาโฟรเดอร์ Windows แล้วคลิก
หาโฟรเดอร์ Fonts
จะได้หน้านี้
ทำการแตกไฟล์ Fonts ที่ดาวน์โหลดมาหรือ Fonts ที่ต้องการติดตั้ง โดยการคลิกขว้าที่ Fonts แล้วเลือกตำแหน่งที่ 4 แล้วจะได้โฟรเดอร์ ในตำแหน่งที่ 5 ดังภาพ
เปิดโฟรเดอร์ที่แตกไฟล์ขึ้นมาแล้วเลือกไฟล์ทั้งหมดเหมือนตำแหน่งที่ 6  แล้วลางจากตำแหน่งที่ 6 ไปตำแหน่งที่ 7 ตามภาพ

ติดตั้งฟอนต์ด้วยโปรแกรม

วิธีติดตั้งโปรแกรม
เปลี่ยนภาษา